EXTREMÒFILS

         Són  els  microorganismes  que  viuen  en  condicions  extremes , aquests  es  poden  classificar  segons  els  paràmetres  extrems  que  soporten .
Tipus  d´extremòfils :
 
 Paràmetre   Baixa  Elevada
 Temperatura  Psicròfils  Termòfils  i  Hipertermòfils
 Pressió    Piezòfils
 Salinitat  Halòfils
 pH  Acidòfils  Alcalòfils

         Constitueixen  les  formes  de  vida  més  antigues  de  la  terra. El  seu  genoma  és  adaptat  a  suportar  paràmetres  ambientals  extrems .

Deinococcus radiodurans

                     TORNA MENÙ PRINCIPAL 
 

TERMÒFILS

           S´anomena  termòfils  als  microorganismes  que  tenen  com  a  temperatura  òptima  de  creixement  temperatures  elevades . Tal  com  el  seu  nom  el  grec  indica :
therme = calor
philos = amant
Els  termòfils  són  els  microorganismes  amants  de  la  calor .
Dins  del  extrem  món  dels  termòfils  troben  una  classificació  segons  la  temperatura  òptima  de  crexement :
a) Termofília  moderada, aquells  microorganismes  que  tenen  una  Tº òptima  als  55ºC
b) Termòfils  extrems , són  aquells  que  tenen  la  Tº òptima  en  els  65ºC
c) Hipertermòfils , són  els  d´una  Tº òptima  més  elevada , 80ºC

   Els  termòfils  presenten  adaptacions  moleculars  que  els  permeten  viure  en  aquestes  condicions  d´elevades  temperatures :
1.- tenen  enzims  i  macromolècules  estables  a  elevades  Tº
2.- tenen  una  membrana  amb  lípids  saturats
3.- presenten  menys  àcids  grassos  en  membrana , en  el  seu  lloc  tenen  sucres
 
 4.- en  general , tenen  un  elevat  %  de  contingut  en  el  seu  DNA  de  GC

    Conseqüències  de  viure  a  elevades  temperatures  són :
n un  increment  de  temperatura  en  el  medi  provoca :
a)  una  baixa  solubilitat  de  l´oxigen  en  el  medi , la  qual  cosa  fa  que  termòfils  anaeròbics
b)  una  membrana  més  permeable  as  protons
c)  un  augment  de  solubilitat  de  compostos  orgànics  i  inorgànics  en  el  medi

    Els  hàbitats  dels  termòfils  són  llocs  que  poden  arrivar  a  tenir  temperatures  d´ebullició . Molts  dels  termòfils  actualment  coneguts  s´han  aïllat  en : Western  United  States , New  Zealand , Iceland , Japan Indonesia , Central  America , Central  Africa , Italy  i  un  lloc  per  excel.lència  és  el  Yellowstone  National  Park  en  Wyoming .

    Els  termòfils  són  de  gran  interès  en  la  biotecnologia , donat  que  poden  aportat  enzims  termoestables . Enzims  que  són  capaços  de  catalitzar  reaccins  a  elevades  temoeratures , importants  en  tots  els  processos  industrials .
Els  enzims  més  coneguts  han  estat :
1.- Taq polimerasa de  Thermus  aquaticus
2.-Pfu  de  Pyrococcus  furiosus
3.- Pullulanase (carbohidrasa)  de Thermococcus  litoralis
entre  d´altres.

Metabolisme dels termòfils extrems
 

                      TORNA ENRERE
 


PSICRÒFILS

          Els  psicròfils  són  els  microorganismes  adaptats  a  condicions  ambientals  de  temperatures  baixes , sota  5ºC . Són  menys  coneguts  que  els  termòfils .
Presenten  modificacions  en  la  seva  membrana , sistemes  de  transport , macromolècules , rutes  de  biodegradacions , captació  de  nutrients ....
En  la  seva  membrana  presenten  alteració  de  lípids  i  proteïnes .
          Recentment  han  tingut  interès  per  la  seva  aportació  al  món  de  la  biotecnologia  dels  enzims  estables  al  fred : COLDZYME .
Aplicacions :
1.  Tractar  residus
2.  Biogas
3.  Lixiviació
4.  Enzims  industrials
 

                      TORNA ENRERE 

HALÒFILS

         Els  halòfils  són  els  microorganismes  adaptats  a  viure  en  elevades  concentracions  de  salinitat , NaCl .
Són  microorganismes  anaeròbics  obligats , donat  que  una  elevada  concentració  de  NaCl  fa  que  lóxigen  sigui  menys  soluble .
S´han  aïllat  en  ecosistemes  aquàtics  salins :
- llacs  salins
- llacunes  salades
- salines
Presenten  estratègies  per  poder  viure  en  aquestes  condicions . per  contrarrestar  l´elevada  concentració  de  NaCl  tenen  sistema  de  transport  de  potassi.
 
 

                     TORNA ENRERE
 


ALCALÒFILS

         Els  alcalòfils  es  caracteritzen  per  viure  en  hàbitats  amb  un  pH  alcalí , pH  elevats .
Tenen  una  importància  en  l´evolució  i  la  tecnologia .
Són  els  organismes  que  causen  la  formació  dels  estrematòlits .
Són  arqueobacteris  aeròbics  o  anaeròbics .
Presenten  estratègies  i  modificacions  en  la  seva  estructura  cel.lular  per  adaptarse  a  les  seves  ďespecialsĒ  condicions  de  vida
Tenen  diferents  aplicacions  biotecnològiques :
1.  Biogas
2.  Enzims  estables  a  elevats  pH :
    - proteases
    - b-lactamases
    - ciclodextrina
    - amilases
 

                   TORNA ENRERE 

ACIDÒFILS

         Són  aquells  microorganismes  adaptats  a  viure  en  un  ambient  de  pH  àcid. Són  de  distribuciò  més  restringida  que  els  alcalòfils.
Una  de  les  aplicacions  més  important  és  la  Biolixiviació .
 

                   TORNA ENRERE
 


Piezòfils

         Són  microorganismes  adaptats  a  condicions  de  vida  amb  una  elevada  pressió.
Abans  es  coneixien  amb  el  nom  de  Baròfils.
 

                      TORNA ENRERE
  
 


Torna a menú principal